КРИТЕРИАЛЬНАЯ ОЦЕНКА НА УРОКЕ ХИМИИ, КАК СРЕДСТВО МОТИВАЦИИ К УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧАЩИХСЯ

  • G. Iskakova
Ключевые слова: оценивание, критериальное оценивание, мотивация, подготовленность, учебные достижения, Назарбаев Интеллектуальные школы

Аннотация

В данной статье рассматриваются актуальные вопросы критериальной оценки на уроке химии, как средство мотивации к учебной деятельности учащихся. Исследованы цели и задачи критериального оценивания, инструктивно-методические и нормативные документы использования системы критериального оценивания в НИШ. Рассмотрена структура системы критериального оценивания учащихся и разные подходы к организации образовательного процесса в школе. Изучен вопрос мотивации учащихся на уроках химии, выявлены проблемы снижения интереса к урокам химии и снижения мотивации учащихся. Предложены некоторые рекомендации.  

Литература

1. Mychko D.I. Innovacionnye obrazovatelnye strategii na urokah himii: posobie dlya uchitelej uchrezhdenij obsh. sred. obrazovaniya/D.I. Mychko, E.A. Segen. - Minsk: Pedagogika, 2018. - 296 s.
2. Bordovskaya N.V. Sovremennye obrazovatelnye tehnologii / N.V. Bordovskaya, L.A. Darinskaya, S.N. Kostromina. - M.: Knorus, 2017. - s.269
3. Rukovodstvo po kriterialnomu ocenivaniyu dlya uchitelej nachalnoj shkoly: Uchebno-metodicheskoe posobie / AOO «Nazarbaev Intellektualnye shkoly» / Pod red. O.I. Mozhaevoj, A.S. Shilibekovoj, D.B. Ziedenovoj. - Astana, 2016. - 48 s
4. Krasnoborova A.A. Tehnologiya kriterialnogo ocenivaniya v logike kompetentnostnogo i lichnostno orientirovannogo podhodov // Pedagogika. - 2019. - №1. - S. 76-82.
5. Vyazovkina L.M. Kriterii samoobrazovatelnyh dostizhenij shkolnika / L.M. Vyazovkina // Direktor shkoly. - 2019. - №10. -
S.180 -189. 6. Drozdikova-Zaripova A.R. Pedagogicheskie usloviya i kriterii soderzhatelnoj ocenki uchebnoj deyatelnosti uchashihsya srednej shkoly: Dis. ...kand. ped. nauk; spec 13.00.01 / DrozdikovaZaripova A.R. Nauch. ruk. V.I. Andreev; Kazanskij gosudarstvennyj universitet imeni V.I. Ulyanova-Lenina. - Kazan, 2018. - 240 s
7. Dugel V.A. Kriterii ocenki uchebnoj deyatelnosti v nachalnoj shkole Respubliki Panama / V.A. Dugel // shkola do i posle. - 2018. - №2 - S. 84–86.
8. Zachyosova E.V. Tradicionnye i innovacionnye principy ocenivaniya dostizhenij uchashihsya / E.V. Zachesova // Shkolnye tehnologii. - 2020. - №2. - S. 167–172
9. Dmitriev, S. V. Sistemno-deyatelnostnyj podhod v razvitii motivacii / S. V. Dmitriev // Shkolnye tehnologii. - 2020.- № 6. – S.39-45.
10. Serebryakova, L. A. Sistemnodeyatelnostnyj podhod kak uslovie formirovaniya klyuchevyh kompetentnostej i motivacii shkolnikov / L.A. Serebryakova. //Metodist. – 2017. – № 5. - S.114-125.
11. Shilibekova O.I. Rukovodstvo po kriterialnomu ocenivaniyu dlya regionalnyh i shkolnyh koordinatorov: uchebno-metodich. posobie / pod red. O.I. Mozhaevoj, A.S. Shilibekovoj, D.B. Ziedenovoj. – Astana: AOO «Nazarbaev Intellektualnye shkoly», 2016. – 46 s.
Опубликован
2021-11-22
Как цитировать
Iskakova , G. 2021. «КРИТЕРИАЛЬНАЯ ОЦЕНКА НА УРОКЕ ХИМИИ, КАК СРЕДСТВО МОТИВАЦИИ К УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧАЩИХСЯ ». EurasianUnionScientists, ноябрь, 16-21. https://psi-ped.euroasia-science.ru/index.php/Euroasia/article/view/760.